RODO

Jako Administrator Pani/Pana Danych Osobowych:

Firmy: Firma AA Print s.c.

Kod: 40-053, Miejscowość: Katowice

Ulica: Barbary 21a

Telefon: +48 32  226 45 53

E-mail: drukarnia@aaprint.com.pl

Informuję, iż:

 1. Inspektorem Ochrony Danych w Firmie AA Print s.c.

jest Pan/Pani : Michał Irzyk

telefon kontaktowy: 32 226 45 53

e-mail kontaktowy: drukarnia@aaprint.com.pl

miejsce kontaktu bezpośredniego: Drukarnia AA Print ul.Poprzeczna 44 43-190 Mikołów

 1. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu:
 • niezbędnego i prawidłowego wykonania umowy/obsługi o charakterze handlowym, w tym podjęcia działań przed zawarciem umowy/przyjęciem zamówienia na żądanie osoby, której dane dotyczą,*

/podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b), i zgodnie t treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych/;

 • wykonywania czynności zgodnie z udzielonymi przez panią/Pana zgodami; *

/podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) I zgodnie treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych/;

 • wykonywania czynności wymaganych obowiązującymi przepisami prawnymi i administracyjnymi; *

/podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych/;

 • realizacji prawnie uzasadnionego interesu firmy AA Print s.c., a w szczególności*:

dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń;

prowadzenia analiz jakości świadczonych usług/sprzedaży/produkcji;

/podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. pkt f) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych/;

 1. Pani/Pana dane zostały pozyskane:
 • w ramach wykonywania umowy/obsługi o charakterze handlowym/usługowym/produkcyjnym;*

ze źródeł publicznie dostępnych; *

i obejmują:

 • imię i nazwisko;*
 • nazwę firmy;*
 • dane teleadresowe, *
 • informacje na temat prowadzonej działalności gospodarczej;*
 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są:
 • upoważnieni do przetwarzania danych osobowych pracownicy firmy AA Print s.c.
 • podmioty zapewniające obsługę teleinformatyczną, organizacyjną i techniczną
 • firmy AA Print s.c.
 • instytucje upoważnione do przetwarzania danych osobowych na mocy obowiązującego prawa;

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane dopóki, dopóty nie zostanie zgłoszony sprzeciw wobec ich przetwarzania, a w razie zgłoszenia sprzeciwu – przez okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą przysługiwać osobie, której dane dotyczą;

Jako Administrator Pani/Pana Danych Osobowych informuję, że ma pani/Pan prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Przysługuje Pani/Panu także prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia lub żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do wykonywania czynności, o których mowa w punkcie b) niniejszej klauzuli informacyjnej;
Ta klauzula informacyjna realizuje obowiązek prawny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy. Nie wymaga ona żadnych działań z Pani/Pana strony.